Menu
 

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Track Attack GmbH

Verze: 06.11.2015

Tyto VOP jsou součástí smlouvy mezi společností Track Attack GmbH (následně jako TrackAttack, Track Attack nebo pořadatel) a zákazníkem. Odlišná nebo doplňující ujednání vyžadují písemnou formu.

1. Rezervace

Přihlášky k jakékoli naší akci se uskutečnějí přes náš rezervační systém na internetu. Uzavření smlouvy vzejde v platnost a přihláška se stane závaznou, jakmile zákazník obdrží přes email potvrzení o zaplacení (= potvrzení o registraci).

2. Cena, Služby

Služby, které jsou zahrnuty v ceně, jsou závěrem uvedeny v popisu příslušné akce. Veškeré služby, které nejsou výslovně uvedeny, nejsou v případě pochybností k dispozici. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré ceny myšleny na osobu a ve měně Euro.

Pro případ, že pořadateli vzniknou dodatečné náklady, např. zvýšení nákladů ze strany okruhu (např. navýšení poplatků za užívání okruhu), změny směnného kurzu, nové výdaje a nebo poplatky, zůstává zvýšení ceny výslovně vyhrazeno. Jakákoli navýšení cen budou zákazníkovi sděleny co nejdříve, nejpozději 3 týdny před termínem akce.

Jednotlivé služby, které nejsou uvedeny a které zákazník při uzavření smlouvy nebo během akce požaduje, je třeba dodatečně doplatit.


Změny nebo odlišnosti jednotlivých služeb, které budou po uzavření smlouvy nutné a které nebyli způsobeny proti dobré víře TrackAttacku , jsou zákazníkovi připuštěny jen v přiměřené míře, pokud tyto změny nebo odlišnosti nejsou podstatné a neuškodí celkovému charakteru té rezervované akce. TrackAttack si výslovně vyhrazuje právo na změnu.

3. Platební podmínky

Event-tikety (eventpass nebo denní pass) je možné koupit online okamžitě:

Uzavřením rezervace je platba a na ni následující zaslané potvrzení o registraci formou E-mailu (toto je v pochybnostech tiket). Toto potvrzení má zákazník uchovat a na požádání na místě předložit (jinak nemusí být jeho účast na akci přijata).

Extra-služby, jako např. "RacingSchool" nebo "Instruktor-Coaching" jsou zpracovávány totožně jako "Event-tikety" .

Rezervace:

  • Jako další je zákazníkovi umožněna "závazná rezervace", tzn. příslušný obnos (částka za Event-tiket) bude zákazníkovi rezervován na jeho kreditní kartě, a zákazník může poté zaplatit v hotovosti při akci na místě. Nezaplatí-li na místě v hotovosti, odečte TrackAttack ihned ten daný rezervovaný peněžný obnos zákazníkovi z jeho kreditní karty.

4. Změny v programu

Všechny akce, zejména (ale ne výhradně) takzvané "termíny s garancí počasí" jsou podmíněny určitým minimálním počtem účastníků, který je určen TrackAttackem na základě parametrů daných příslušným okruhem. Nebude-li tento minimální počet účastníků dosažen, je TrackAttack oprávněn danou akci stornovat. Toto bude zákazníkovi neprodleně, nejpozději ale dva týdny před začátkem akce, sděleno.

U termínů s garancí počasí (také jen jako "garance počasí", popř. "termíny s garancí počasí", jsou takové, u kterých je symbol "weather" – tedy slunce, převážně zakryté mrakem) obdrží zákazník od TrackAttacku 100% nákupní ceny stornované akce formou kuponu na další TrackAttack akci dle zákazníkovi volby. V případě, že cena tiketu zvolené alternativní akce (eventpass, denní pass) se bude odlišovat od výše hodnoty kuponu, je zákazník povinnen, daný rozdíl doplatit.

Budou-li běžné akce (tedy ty, u kterých není "garance počasí") zrušeny, navrátí TrackAttack nákupní cenu zákazníkovi. Další požadavky jsou vyloučeny.

TrackAttack má výhradní právo měnit programy nebo jednotlivé služby, pokud to tak vyžadují nečekané okolnosti. TrackAttack si také vyhrazuje právo, zrušit nebo předčasně zastavit akce z důvodů, které podléhají mimo jeho možnosti působení, zejména na základě vyšší moci, válečných událostí, nepokojů, stávek atd., ale také na základě závažných nehod zákazníků. TrackAttack se bude snažit, takové změny sdělit nejrychleji jak je možné. V takovýchto případech nenese TrackAttack žádnou zodpovědnost.

5. Právo na odstoupení od smlouvy, storno

TrackAttack prodává výhradně služby prostřednictvím jednoho dálkově organizovaného distribučního systému, které jsou poskytovány v souvislosti s volnočasovými aktivitami a pro které je smluvně stanoven určitý časový bod nebo časový prostor (§3 Z 2 FAGG iVm §18 Abs 1 Z 10 FAGG). Dle §18 Abs 1 Z 10 FAGG nenáleží spotřebiteli u smluv o službách, které jsou poskytovány v souvislosti s volnočasovými aktivitami a pro které je smluvně stanoven určitý časový bod nebo časový prostor, právo na odstoupení od smlouvy.

TrackAttack poskytuje svým zákazníkům možnost nabídky prodeje jeho event-tiketu (eventpass, denní pass), který nebude moci využít. V takovém případě si TrackAttack předem účtuje manipulační poplatek v hodnotě 15% nákupní ceny zákazníkova event-tiketu. Event-tiket (denní pass nebo eventpass) bude posléze nabídnut ke koupi přes domovskou stránku (Homepage) TrackAttacku. Zákazník sdělí jeho požadovanou prodejní cenu přes email na office@trackattack.eu, a TrackAttack se bude snažit včas reagovat.

V této souvislosti se jedná o pozvání k založení nabídky od TrackAttacku, na kterou ovšem nespadá žádný právní nárok (TrackAttack výslovně nezaručuje, že event-tiket – tedy eventpass nebo denní pass –posléze někdo koupí).


Objeví-li se zákazník pozdě nebo vůbec, nenáleží zákazníkovi právo na žádost kompenzace vůči TrackAttacku.

Přeruší-li zákazník z jakéhokoli důvodu předčasně svoji účast na dané akci, nemá žádný nárok na úhradu jeho, ve faktuře vystavených, služeb.

Používá-li zákazník na akci motocykl, který je pořadatelem vystaven k dispozici (pronajmutí nebo testovací jízda), a spadne, bude TrackAttackem přezkoušeno, zda je další jízda s tímto motocyklem možná. V případě, že další jízda není možná, nemá zákazník nárok na náhradní motocykl. Cena akce nebo částečný obnos nebude vrácen.

Nemůže-li se zákazník akce účastnit, může přenechat jeho rezervaci na náhradní osobu, která musí splňovat veškeré podmínky spojené s účastí a je připravena vstoupit do smlouvy za stávajících podmínek. Zákazník je ovšem v tomto případě povinnen TrackAttack o náhradní osobě včas před konáním akce informovat. TrackAttack je oprávněn odmítnout náhradní osobu, pokud se tato osoba zdá být pro skupinu nevhodná, popř. nesplňuje předpoklady. Při odmítnutí náhradní osoby platí odřeknutí jako odstoupení od smlouvy dle bodu 5.

6. Cestování a dopravní předpisy

Zákazník je sám zodpovědný za dodržování platných předpisů (víza, pasy, doprava apod.) zemí, do nichž vycestuje.

Nemůže-li zákazník kvůli nedodržení takových předpisů do příslušné země vycestovat nebo musí svoji cestu předčasně přerušit, je TrackAttack od jakéhokoli ručení osvobozen a není povinnen vrátit zákazníkovi platbu.

Nedodržuje-li zákazník podmínky pro danou akci, je TrackAttack oprávněn prohlásit smlouvu za neplatnou a vyloučit zákazníka z účasti. V takovém případě nenásleduje žádná finanční náhrada.

7. Ručení

U všech akcí a okruhových tréninků ručí TrackAttack výhradně v případě úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti. Jakékoli další ručení je vyloučené. Obzvláště nenese TrackAttack žádnou zodpovědnost za nehody zákazníků. Každý zákazník je sám zodpovědný za svůj způsob jízdy a volbu dráhy, i v případě, že následuje instruktora.

Kromě toho je každý zákazník s tím srozuměn, že jakékoli ručení vlastníka, organizátorů a zástupců TrackAttacku, jakožto i dalších pomocných osob, je vyloučené.

Obsahují-li mezinárodní dohody a nebo národní zákony omezení nebo vyloučení ručení TrackAttacku, ručí tak TrackAttack jen v rámci tohoto. Další odpovědnost TrackAttacku je každopádně vyloučena.

Ručení akcí TrackAttacku je – nezávisle na právním základu – celkově omezeno na výši dvojnásobné ceny akce.

8. Spolupůsobení / Stížnosti

Zákazník je povinnen v případě porušování služeb a škod dělat vše pro to, aby tyto nepříjemnosti byli co možná nejnižší. Veškeré stížnosti je třeba ihned hlásit TrackAttacku. TrackAttack se bude snažit najít vhodné řešení.

Požadavky je třeba nahlásit TrackAttacku během dvou kalendářních týdnů po ukončení akce formou doporučeného dopisu. Z pozdně podaných stížností jsou požadavky vůči TrackAttacku vyloučené.

9. Obrazový, filmový a videomateriál a výsledky

Fotografie, dia a videa pořízená na akcích zástupci TrackAttacku jsou vlastnictvím TrackAttacku, na které si TrackAttack vyhrazuje autorské právo. TrackAttack je oprávněn použít tento materiál pro reklamní účely, i v případě, že je zákazník na něm k rozpoznání, aniž by za to TrackAttacku vznikli jakékoli náklady vůči zákazníkovi.
Výsledky, to jsou veškeré seznamy účastníků s udanými jmény a dosaženými časy kol, všech TrackAttack akcí pro jezdce mohou být zveřejněny.

10. Pojištění

Všem zákazníkům TrackAttacku je doporučeno uzavřít úrazové pojištění.

Při okruhových trénincích doporučuje TrackAttack zákazníkovi zkontrolovat, zda, pokud je k dispozici, jsou v jeho úrazovém pojištění takové akce zahrnuty.

11. Místo soudu

Sídlem soudu je 1010 Wien, Innere Stadt.
Aplikovatelné je výhradně rakouské právo.

12. Salvátorská klauzule, závěrečná ustanovení

Pokud nebudou všechny okolnosti výše uvedenými podmínkami upraveny, platí právní předpisy. Všechny dříve zveřejněné obchodní podmínky budou nahrazeny existující verzí a ztratí tím svoji platnost a právní působnost.

Účast na okruhových trénincích je zákazníkovi umožněna jen po jeho podepsání prohlášení o vyloučení opovědnosti. Toto podepsané prohlášení o vyloučení odpovědnosti je integrovanou součástí smlouvy mezi zákazníkem a TrackAttackem.

Akce mohou být provedeny ve spolupráci s partnery.

TrackAttack